2009
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia oddany do użytku.

W dniu 30 września 2009 roku oddany został do użytku przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2007 roku i dotyczyła przebudowy drogi na odcinku Szubin - Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+496,17 o łącznej długości 13,907 km.
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2007 - 2013.

 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 na odcinku Szubin – Łabiszyn od km 16+958 do km 18+215 i od km 18+845,70 do km 31+496,17 o długości 13,907 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W ramach projektu wykonano następujące prace:

 • poszerzenie jezdni wraz z umocnionymi poboczami,
 • wzmocnienie nośności nawierzchni do 100 kN/oś,
 • przebudowa i budowa chodników w miejscowości Szubin i Łabiszyn,
 • budowa zatok autobusowych, w ilości 9 sztuk,
 • przebudowa mostu w miejscowości Szubin,
 • przebudowa mostu w miejscowości Łabiszyn (koszt niekwalifikowany),
 • przebudowa mostu na przepust w miejscowości Smolniki,
 • poprawa geometrii skrzyżowań,
 • przebudowa i budowa poboczy oraz rowów,
 • przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych w związku ze wzmocnieniem nawierzchni,
 • przebudowa i wymiana istniejących przepustów.

Całkowita wartość projektu wyniosła 21.456.365,43 zł. W tym koszty kwalifikowane 17.532.687,94 zł. Dofinansowanie wyniosło 14.902.784,74 zł.(85% całkowitych wydatków kwalifikowanych). 
Wykonawcą projektu była firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Kobylarni.
Przebudowa drogi realizowana była w ramach Działania 1.1 - Infrastruktura drogowa, 1 Osi Priorytetowej - Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 
Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia - Szubin

W dniu 8 grudnia 2009 roku zakończono przebudowę odcinek drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia – Szubin.
Realizacja projektu rozpoczęła się 5 września 2008 roku i dotyczyła przebudowy drogi na odcinku Kcynia-Szubin od km 0+307 do km 15+629  o łącznej długości 15,322 km.
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2007 - 2013.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 247 na odcinku Kcynia-Szubin od km 0+307 do km 15+629  o łącznej długości 15,322 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W ramach projektu wykonana została:

 • przebudowa odcinka jezdni o długości 15,322 km,
 • wzmocnienie istniejącej konstrukcji,
 • przebudowa i budowa nowych chodników,
 • budowa zatok autobusowych,
 • poprawa geometrii skrzyżowań,
 • przebudowa i budowa poboczy oraz rowów,
 • przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych w związku ze wzmocnieniem nawierzchni,
 • remont i wymiana istniejących przepustów,
 • rozbiórka istniejącego mostu w m. Pińsko i budowa w tym miejscu przepustu drogowego,
 • elementy spowolnienia ruchu,
 • oznakowanie pionowe i poziome

Całkowita wartość projektu wyniosła 35.563.142,85 zł. W tym koszty kwalifikowane 35.290.569,23 zł. Dofinansowanie wyniosło 29.996.963,85 zł zł.(85% całkowitych wydatków kwalifikowanych).

Wykonawca projektu:
Konsorcjum w składzie:

 • Lider: „STRABAG” Sp. z o. o. ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa
 • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Kobylarni.
 • EUROVIA POLSKA S.A.,ul. Fabryczna 20B, 53-609 Wrocław

Przebudowa drogi realizowana jest w ramach Działania 1.1 - Infrastruktura drogowa, 1 Osi Priorytetowej - Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/inwest_247_1

 
Odcinek drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń - Wybcz oddany do użytku.

W dniu 30 września 2009 roku oddany został do użytku przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń - Wybcz.
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2007 roku i dotyczyła przebudowy drogi na odcinku od km 7+142 do km 21+780  o łącznej długości 14,638.
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2007 - 2013.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń - Wybcz od km 7+142 do km 21+780 o łącznej długości 14,638 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach projektu wykonano następujące prace:

 • poszerzenie jezdni wraz z umocnionymi poboczami,
 • wzmocnienie nośności nawierzchni do 100 kN/oś,
 • przebudowa i budowa chodników w miejscowości Różankowo i Łubianka
 • budowa zatok autobusowych
 • wykonanie wysp dzielących, lewoskrętów, skrzyżowań
 • przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe,
 • poprawa geometrii skrzyżowań,
 • przebudowa i budowa poboczy oraz rowów,
 • przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych w związku ze wzmocnieniem nawierzchni,
 • przebudowa i wymiana istniejących przepustów.

Całkowita wartość projektu wyniosła 23.678.344,95 zł. W tym koszty kwalifikowane 15.606.677,02 zł. Dofinansowanie wyniosło 13.265.675,46 zł.(85% całkowitych wydatków kwalifikowanych).
Wykonawcą projektu była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.z Torunia.
Przebudowa drogi realizowana była w ramach Działania 1.1 - Infrastruktura drogowa, 1 Osi Priorytetowej - Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 
Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 207

Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 207 Lubień-Michale-Grudziądz m. Michale od km 3+171 do km 3+411.
Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o ze Świecia.
Koszt łączny przebudowy wyniósł: 465.393,03 zł.

Wykonano następujące roboty: przygotowawcze, ziemne, obramowanie, nakładkę bitumiczną, poszerzenie jezdni oraz utwardzone pobocze, opaskę bezpieczeństwa, odwodnienie ulicy, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, organizację na czas robót, roboty uzupełniające i  przebudowę linii 15kV.

 
Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 559
Zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-Płock m. Lipno od km 0+003 do km 0+428
Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o Lipno
Koszt łączny przebudowy wyniósł: 997.985,24 zł.
Wykonano następujące roboty: przygotowawcze, rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. do 4cm, skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych, podbudowy betonowe gr. 15 i 20cm, wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bit., w-wę ścieralną z mieszanki min.-bit. gr. 5cm, ustawienie krawężników 15x30 i 15x25cm, nawierzchnie z kostki brukowej parkingu, chodnika, zjazdów i wyspy, obrzeży betonowych 30x8cm, odwodnienie, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe, wykończeniowe.
 


Strona 1 z 6

RPO W KP