2009
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 marca 2009 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.

<img height="697" width="500" src="http://www.zdw-bydgoszcz.pl/images/stories/obwieszczenie.jpg" alt="" /><br type="_moz" />

 
Przebudowa ciągu dróg wojewódzkich nr 251 i 252

Dnia 17 lutego  2009 podpisano umowę na przebudowę ciągu dróg wojewódzkich nr 251 i 252.
Nazwa projektu  "Połączenia układu drogowego  korytarza TEN – T VIa, S-5 w Żninie  z korytarzem VI – autostrada A – 1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin – Inowrocław – Włocławek – A-1".
Łączna długość odcinka przebudowywanego wynosi 62,680 km.

Przebudowa drogi realizowana jest w ramach Działania 1.1 - Infrastruktura drogowa, 1 Osi Priorytetowej - Rozwój infrastruktury technicznej, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

W ramach planowanej realizacji projektu przewiduje się realizację 3 zadań, polegających na przebudowie następujących dróg:

- zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław od km 35+620 do km 45+145 (długość 9,525 km),
- zadanie nr 2 - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 252 Inowrocław – Włocławek (etap I) od km 0+661 do km 29+079 (długość 28,418 km),
- zadanie nr 3 - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 252 Inowrocław – Włocławek (etap II) od km 29+136 do km 41+413 i od km 42+052 do km 54+512 (długość 24,737 km).
 
Połączenie drogi krajowej nr 80 z drogą nr 15 - odcinek Ostaszewo - Turzno

W dniu 8.10.2008r.została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej, którą wykona konsorcjum w składzie: Ove Arup Warszawa i Aspekt Jaworzno.
Dokumentacja dotyczy budowy układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego połączenia drogi krajowej nr 80 z drogą nr 15 – odcinek Ostaszewo -Turzno.
Koszt wykonania dokumentacji: 3.794.200,00zł.
W roku 2009r. ZDW zapłaci 500.000,00zł.

 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń - Wybcz

Trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń-Wybcz
odc. gr. m. Torunia-Różankowo-Łubianka-Wybcz od km 7+142 do km 21+871
Inwestycja realizowana jest przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA, 87-100 Toruń, ul.Polna 113
Rozpoczęcie robót 14.12.2007r. , zakończenie 30.06.2009r.

Wartość robót ogółem: 22.500.000,00 zł
Wartość robót wykonanych ogółem w 2008r.: 16.000.000,00 zł

Stan istniejący:
Droga przebiega w większości po terenie równinnym na obszarze niezabudowanym. Na trasie znajdują się dwie większe miejscowości Łubianka oraz Różankowo. Ilość cieków wodnych przecinających drogę jest niewielka. Stąd też odwodnienie drogi na przeważającej długości odbywa się w pobocza lub do rowów bezodpływowych. W projekcie przewiduje się oczyszczenie istniejących rowów z roślinności i ich odmulenie oraz pogłębienie. Gdzie jest to możliwe odtworzenie naturalnego spływu do cieków wodnych.
Wody opadowe z nawierzchni przebudowywanej drogi oraz projektowanych chodników na terenach zabudowanych odbierane będą przez projektowane wpusty deszczowe i odprowadzone zostaną trzema odcinkami sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami technicznymi, do trzech odbiorników zlokalizowanych w rejonie przebudowywanej drogi.
Przed wprowadzeniem wód opadowych do odbiorników zaprojektowano separatory substancji ropopochodnych. Na odcinku przebudowywanej drogi jest aktualnie 9 przepustów pod drogą. Są to przepusty w większości nieczynne. Jednak przy wysokich stanach wód w okresach wiosennych mogą umożliwiać przepływ pod drogą. Jest to odcinek przekroju drogowym bez krawężników. Rozpatrywany odcinek jest w pełni dostępny z przyległego terenu przez skrzyżowania z drogami bocznymi i licznymi zjazdami zapewniającymi obsługę przyległych terenów. Istniejąca szerokość jezdni wynosi 5,0-5,5m i jest przewidywana do wykorzystania jako podbudowa. Szerokość poboczy 1,5-1,8m. Istniejąca jezdnia drogi posiada nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia posiada deformacje w przekroju poprzecznym i podłużnym. Największe nierówności i zniszczenia występują na krawędzi istniejącej nawierzchni i poboczach. Jezdnia drogi jest odwadniana powierzchniowo do istniejących rowów. Projektowany odcinek przebiega w terenie płaskim. Nawierzchnia nie spełnia warunków nośności dla występującego obciążenia ruchem.

Zakres robót:
•    poszerzenie jezdni z szerokości 5,0 – 5,5 m do szer. 6,0 m  i 7,0  m,
•    wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,
•    budowę zatok autobusowych,
•    remont chodnika w miejscowości Różankowo,
•    remont  i budowę nowych chodników w miejscowości Łubianka, Przeczno, Dębiny i Wybcz,
•    budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Łubianka,
•    regulację poboczy,
•    odtworzenie rowów,
•    poprawę geometrii skrzyżowań
•    kanalizację deszczowa
•    uzyskanie klasy technicznej drogi wg SOSN A oraz nośności 100kN/oś
•    wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu

 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241

Trwa realizowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Sępolno – Kcynia umożliwiający połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępolna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 na odcinkach o łącznej długości 23,096 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa mostu na rzece Rokitce.


W ramach projektu planowana jest:
  • przebudowa odcinka jezdni o długości 23,096 km
  • przebudowa i budowa nowych chodników,
  • budowa zatok autobusowych,
  • poprawa geometrii skrzyżowań,
  • przebudowa i budowa poboczy, rowów oraz odcinków kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych w związku ze wzmocnieniem nawierzchni,
  • przebudowa i wymiana istniejących przepustów,
  • rozbiórka istniejącego mostu na rzece Rokitce i budowa w tym miejscu przepustu drogowego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 79 964 620 zł
Wartość dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 39 982 310 zł
Termin zakończenia robót: 30 listopad 2010.
Proces realizacji przebiega bez zakłóceń.
 


Strona 5 z 6

RPO W KP