2009
Zakończono odnowę drogi wojewódzkiej nr 548
Zakończono odnowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno- Wąbrzeźno m. Wąbrzeźno od km 29+775 do km 30+210
Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A Toruń
Koszt łączny przebudowy wyniósł: 238.815,63 zł.
Wykonano następujące roboty: frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. do 1 i 4cm, skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, w-wę ścieralną z mieszanki min.-bit. gr. 4cm oraz zjazdy z mieszanki min.-bit.(4cm), oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
 
Zakończono odnowę drogi wojewódzkiej nr 538
Zakończono odnowę drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Rozdroże m. Łasin od km 19+295 do km 19+720
Wykonawcą robót było: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o Brodnica
Koszt łączny przebudowy wyniósł: 175.911,31 zł.
Wykonano następujące roboty: frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. do 3cm, regulację urządzeń obcych, skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, w-wę ścieralną z mieszanki min.-bit. gr. 4cm oraz zjazdy.
 
Zakończono odnowę drogi wojewódzkiej nr 251Zakończono odnowę drogi wojewódzkiej nr 251
Zakończono odnowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław m. Żnin ul. Aliantów od km 34+130  do km 34+400
Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kobylarnia
Koszt łączny przebudowy wyniósł: 388.336,68 zł.
Wykonano następujące roboty: przygotowawcze i rozbiórkowe, regulację pionową urządzeń obcych, odwodnienie, poszerzenie, oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych, podbudowę z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca z mieszanki min.-bit., w-wa ścieralna z SMA, wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, oznakowanie poziome grubowarstwowe, krawężniki betonowe, chodniki z kostki brukowej bet. gr. 6cm, obrzeża betonowe, pobocza gruntowe oraz zieleń drogową.
 
Zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 551
Zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Grzybno-Wybcz od km 21+487 do km 22+559
Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A Toruń
Koszt łączny przebudowy wyniósł: 940.537,83 zł.
Wykonano następujące roboty: przygotowawcze i rozbiórkowe, ziemne, oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych, podbudowę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z gruntu stabilizowanego cementem oraz z betonu asfaltowego, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, w-wa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego, oznakowanie poziome grubowarstwowe, oznakowanie pionowe oraz zieleń drogową.
 
Zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 267
Zakończono remont drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski m. Piotrków Kujawski ul. Włocławska od km 30+245  do km 30+563
Wykonawcą robót była firma: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Koszt łączny przebudowy wyniósł: 497.849,95 zł.
Wykonano następujące roboty: przygotowawcze, ziemne, regulację pionową urządzeń obcych, koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowę z betonu asfaltowego, wyrównanie nawierzchni ist. mieszanką min.-bit., nawierzchnię z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm, wzmocnienie nawierzchni geowłókniną, oznakowanie poziome grubowarstwowe, oznakowanie pionowe, krawężniki betonowe, chodniki z kostki brukowej bet. gr. 6cm, obrzeża betonowe, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych, ścieki uliczne oraz zieleń drogową.
 


Strona 2 z 6

RPO W KP