PLATFORMA ZAKUPOWA

ZDW Bydgoszcz

Informujemy, że w ZDW w Bydgoszczy postępowania o udzieleniu zamówień publicznych:

– o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienia unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018 r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej: Platforma zakupowa

– pozostałe postępowania o udzielenie zamówień publicznych (zamówienia krajowe) są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej: Platforma zakupowa tylko w zakresie prowadzenia komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Oferty należy składać w formie papierowej.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 20.09.2019 jest możliwy poprzez stronę BIP w zakładce: „Zamówienia publiczne-archiwum”.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której  prowadzone będą tzw. postępowania unijne w ZDW w Bydgoszczy jest elektronicznym narzędziem komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.