SERWIS DLA KIEROWCÓW

ZDW Bydgoszcz

DROGI ZAMKNIĘTE

ZDW Bydgoszcz

ZGŁASZANIE SZKODY

ZDW Bydgoszcz

MAPA SZLAKÓW
MIGRACJI ZWIERZĄT

ZDW Bydgoszcz

INFORMATOR ZIMOWY

ZDW Bydgoszcz

UTRUDNIENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców w sprawach
związanych z działalnością  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679 z 27 kwietnia   2016   r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz (zwany dalej ZDW).
2) W ZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl;  tel.52 370 57 33, adres: ZDW ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ZDW określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) RODO.
4) Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom:

a) organom, którym ZDW jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ZDW danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
b) którym ZDW powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi.

5)  Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże ZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy  na podstawie umowy z ZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.
6) Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;
b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez ZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie Pani/Pana wniosku.
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

NAPISZ DO NAS

Wyślij nam wiadomość!