DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zdw-bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-16
Data ostatniego przeglądu: 2023-10-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu 2020-07-01

Dostępność strony internetowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe

• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W menu dostępnym w lewej części strony znajdują się pomocne opcje, w tym m.in: „Powiększ tekst”, „Pomniejsz tekst”, „Wysoki kontrast”, „Jasne tło”, „Czytelna czcionka”.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • wytworzone zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Mogą zdarzyć się sytuacje, że:

 • niektóre elementy serwisu/treści będą niedostępne z uwagi na ograniczenia systemowe strony – jej silnika, oraz szablonu, na którym została zbudowana,
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest Luiza Wyczyńska, l.wyczynska@zdw-bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 691965765. Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot,
  zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej;
 • monitorowanie działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym m.rutkowski@zdw-bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52-370-57-31.

Informacja na temat możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego on-line znajduje się TUTAJ.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Prawa Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Zarządu: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 80

• miejsca postojowe dla pojazdów osób potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się przy ulicy Matejki oraz Ślusarskiej oraz na parkingu wewnętrznym ZDW (wjazd od ulicy Ślusarskiej),
• w 2022 roku przystosowaliśmy wejście od strony dziedzińca oraz toaletę na parterze dla osób ze szczególnymi potrzebami,
• do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
• w siedzibie ZDW zainstalowano pętlę indukcyjną,
• po zakończeniu remontu do końca 2023 roku zostaną zamontowane oznaczenia
w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
• w trakcie prac remontowo-modernizacyjnych sukcesywnie będziemy wprowadzać rozwiązania zwiększające dostępność naszej siedziby dostosowując ją dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław

• Wejście główne do budynku od ul. Budowlanej z przebudowanym podjazdem przystosowanym dla osób ze szczególnymi potrzebami.
• Korytarze i ciągi komunikacyjne są przystosowane do poruszania się przez osoby ze szczególnymi potrzebami oraz pok. Nr 11 przystosowany i wyznaczony do przyjmowania interesantów.
• Miejsce parkingowe oznaczone dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami znajduję się w pobliżu budynku.
• Do budynku można wejść z psem asystującym.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz brak pętli indukcyjnej.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 13, 87-100 Toruń

• Wejście główne do budynku znajduje się z jego drugiej strony – wjazd od ul. Polnej, brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
• Korytarze i ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do poruszania się przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
• Miejsce parkingowe oznaczone dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami znajduję się przed budynkiem.
• Do budynku można wejść z psem asystującym.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz brak pętli indukcyjnej.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola

• Wejście główne do budynku od ul. Przemysłowej, brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
• Korytarze i ciągi komunikacyjne nie są przystosowane do poruszania się przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
• Miejsce parkingowe oznaczone dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami znajduję się w pobliżu budynku (oddalone ok 20 m od wejścia).
• Do budynku można wejść z psem asystującym.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz brak pętli indukcyjnej.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno

• Wejście główne do budynku od ul. 1 Maja, brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
• Korytarze i ciągi komunikacyjne przystosowane do poruszania się przez osoby ze szczególnymi potrzebami oraz pok.
• Miejsce parkingowe oznaczone dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami znajduję się przed budynkiem.
• Do budynku można wejść z psem asystującym.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz brak pętli indukcyjnej.

Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek

• Wejście główne do budynku od ul. Chopina, przed bramą wejściową zamontowany domofon.
• Korytarze i ciągi komunikacyjne przystosowane do poruszania się przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
• Brak miejsca parkingowego dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami.
• Do budynku można wejść z psem asystującym.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz brak pętli indukcyjnej.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko

• Wejście główne do budynku od ul. Pałacowej.
• Korytarze i ciągi komunikacyjne przystosowane do poruszania się przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
• Miejsce parkingowe oznaczone dla pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami znajduję się w pobliżu budynku.
• Do budynku można wejść z psem asystującym.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz brak pętli indukcyjnej.