Plan na rozwój kujawsko-pomorskich dróg

Rozpoczynają się prace nad nowym Planem Rozwoju Sieci Drogowej na Kujawach i Pomorzu. Dokument wskaże między innymi inwestycje do realizacji w latach 2024-2030. Plan uwzględni także rozwój sieci dróg rowerowych, likwidację miejsc niebezpiecznych i działania związane z odtwarzaniem przydrożnych alei drzew. W pierwszej kolejności analizowane będą między innymi propozycje gmin i powiatów. Od 7 kwietnia do 5 maja br. wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą też składać wnioski do planu w ramach wstępnych konsultacji.
Plan Rozwoju Sieci Drogowej będzie podstawowym dokumentem, który pozwoli realizować cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednym z jej głównych celów jest dostępna przestrzeń i czyste środowisko. Osiągnięcie go będzie łatwiejsze z przemyślanym planem, który uwzględniać ma szereg już wcześniej zidentyfikowanych problemów do rozwiązania. W zakresie inwestycji drogowych to przede wszystkim:
 • budowa nowych obwodnic
 • likwidacja miejsc niebezpiecznych
 • modernizacja liniowa kolejnych dróg wojewódzkich
 • rozbudowa infrastruktury rowerowej
 • ochrona dróg przed degradacją
Plan określi cele, które możliwe będą do realizacji w oparciu o fundusze jakimi dysponuje samorząd województwa do 2030 roku. Warto podkreślić, że na infrastrukturę drogową Urząd Marszałkowski zabezpiecza środki własne oraz fundusze zewnętrzne (unijne oraz krajowe). Szereg zadań przygotowywanych jest również w partnerstwie z samorządami lokalnymi. Plan pozwoli też wybrać do realizacji priorytetowe zadania określone w strategii rozwoju województwa, która wykracza poza rok 2030. By jak najlepiej wykorzystać środki opracowane zostaną kryteria do typowania inwestycji wskazanych do realizacji. W pracach nad dokumentem uwzględnimy również konieczność zmiany kategorii części dróg wojewódzkich. Dużą liczbę odcinków dawnych dróg krajowych województwo przejęło m.in. wraz z oddaniem do użytku trasy ekspresowej S5. Kolejne istotne zmiany nastąpią po wybudowaniu trasy ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Planując rozwój sieci drogowej uwzględnimy uwarunkowania środowiskowe. Przebudowę i budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich zamierzamy łączyć między innymi z realizacją nasadzeń alejowych drzew oraz krzewów pełniących funkcję izolacyjną. Szczególną uwagę zwrócimy także na minimalizację wpływu nowych inwestycji na klimat akustyczny. Już na tym etapie będziemy wstępnie określać pożądane rozwiązania takie jak ciche nawierzchnie. Szczegółowo przeanalizowane zostaną zmieniające się przepisy i wymogi projektowe dotyczące projektowania i budowy dróg wojewódzkich. Chociaż dokument będzie odnosił się do inwestycji, uwzględniać będzie rolę odpowiedniego utrzymania, co ma ogromny wpływ na trwałość nowej infrastruktury.
Obecnie rozpoczynają się merytoryczne prace nad Planem Rozwoju Sieci Drogowej. Na tym etapie będziemy między innymi analizować wnioski samorządów lokalnych, mieszkańców, pozyskiwać niezbędne prognozy i analizy oraz tworzyć podstawy dokumentu. Już na tym wstępnym etapie można zgłosić uwagi.
Wstępne uwagi można zgłaszać do 5 maja br. W drugiej połowie roku dokument poddamy dwuetapowym konsultacjom społecznym. Będzie on także między innymi opiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wstępnie zakładamy zakończenie prac nad Planem Rozwoju Sieci Drogowej w połowie przyszłego roku.

Składanie wniosków

Osoby, które są zainteresowane złożeniem wniosków do Planu Rozwoju Sieci Drogowej na lata 2024-30 w województwie kujawsko-pomorskim prosimy o wypełnienie załączonego formularza.

Formularz do pobrania -> TUTAJ

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

 • konsultacje@zdw-bydgoszcz.pl

lub tradycyjną pocztą na adres:

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
  ul. Dworcowa 80
  85-010 Bydgoszcz

Aktualna mapa sieci drogowej

Sieć dróg wojewódzkich w Kujawsko-Pomorskiem  aktualnie ma długość 1700 kilometrów. W ostatnich latach przyspieszył proces jej modernizacji. Jednocześnie wraz z budową obwodnic, a także oddawaniem do użytku dróg szybkiego ruchu wiele tras zmienia swój status. Te procesy  będą kontynuowane w najbliższych latach.

Mapa sieci drogowej do pobrania znajduje się -> TUTAJ

Funkcja zbliżania i oddalania obrazu jest możliwa na pobranym pliku.

Ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687 oraz z 2023 r. poz. 553), informuje się o przystąpieniu do sporządzenia projektu Planu Rozwoju Sieci Drogowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2030. Plan będzie dokumentem programowym wypełniającym z poziomu regionalnego obowiązek jego sporządzenia przez zarządcę drogi. Będzie jednym z kluczowych dokumentów dla realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Założenia do dokumentu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

konsultacje@zdw-bydgoszcz.pl

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uwagi i wnioski można przekazywać w terminie do 05.05.2023 r.Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
Administrator Danych Osobowych: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 52-370-57-33, e-mail: w.antosik@zdw-bydgoszcz.pl