Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762

Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –2020

Oś priorytetowa 5 : Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski – Lubraniec

Nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0001/21
Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Nr 11/426/21 Zarządu WK-P z dn. 24.03.2021 r.
Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz
Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu:

 • Wartość ogółem: 18 648 844,21 zł
 • Wydatki kwalifikowalne: 18 648 844,21 zł
 • Dofinansowanie z EFER: 17 716 401,99 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023
Zakres: Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z rozbudową DW 270 na odcinku od km 1+100 do km 7+762. Odcinek DW
270 rozpoczyna się za obiektem mostowym przebiegającym nad rzeką Zgłowiączką i kończy się na nowoprojektowanej obwodnicy miasta Lubrańca. W ramach prac przewiduje się m.in. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskaniawłaściwych warunków posadowienia drogi, dostosowanie parametrów drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, budowa/przebudowa systemu odwodnienia,  budowa/przebudowa zatok autobusowych, skrzyżowań, budowę ścieżekrowerowych, chodników, oświetlenia, zjazdów, wykonanie nasadzenia zieleni. Zakres rzeczowy inwestycji potwierdza, że projekt wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo na drogach woj. kujawsko-pomorskiego poprzez poprawę warunkówtechnicznych i zastosowanie urządzeń BRD. Długość odcinka objętego projektem to 6,66 km. DW 270 przecina się z drogami powiatowymi, gminnymi i drogą wojewódzką nr 269 oraz stanowi połączenie z Włocławkiem. Obecny stan techniczny DW 270 jest niezadowalający, na odcinku występują liczne ślady eksploatacji, np.: ubytki i wykruszenia materiału bitumicznego, łaty naprawcze, spękania podłużne i poprzeczne. Droga w stanie obecnym stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych, a jej użytkowanie wpływa na wzrost emisji substancji szkodliwych. Realizacji inwestycji wpłynie na zwiększenie dostępności transportowej drogowej województwa oraz zmniejszenie emisji CO2. Inwestycja poprawi powiązanie regionalnej sieci
dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych oraz z siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 62.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg
regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym.
Celami szczegółowymi są:
 • zwiększenie dostępności do ośrodków regionalnych (Włocławka) i subregionalnych (Koło) oraz obszarów życia społeczności i gospodarczego, tj. obszarów Brześcia Kujawskiego;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków jazdy;
 • zwiększenie wykorzystania potencjału gospodarczego i turystycznego;
 • dostosowanie istniejącej drogi do przeniesienia zwiększonego ruchu pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych;
 • doprowadzenie istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drogom wojewódzkim.
Główne parametry techniczne DW nr 270:
– klasa drogi min. Z;
– szer. zasadnicza pasa ruchu 3,0 m;
– obciążenie 115 kN/oś.
Wskaźniki:
 •  produktu: liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0 szt. dla II fazy – 1 szt.
 •  produktu: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 0 km,dla II fazy – 6,66 km;
 • rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 100 kN/oś, dla II fazy – 115 kN/oś

Projekt fazowany. Osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu nastąpi w II fazie projektu, tj. do 31. 12. 2024 r.