Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym – Wybory samorządowe 2024

Przypominamy wszystkim komitetom wyborczym, że umieszczanie reklam w pasie dróg wojewódzkich wymaga uzyskania zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Materiały reklamowe nie mogą ograniczać  bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. Przypominamy komitetom, że wnioski na zajęcie pasa drogowego należy składać na 30 dni przed zamiarem umieszczenia reklamy w pasie drogowym. Warto to uwzględnić planując kampanię. Dlatego komitety zainteresowane reklamą przy drogach  wojewódzkich powinny zdecydowanie wcześniej kierować wnioski o decyzję na zajęcie pasa drogowego. Wnioski złożone w drugiej połowie marca mogą być rozpatrzone po zakończonych wyborach.

W związku z rozpoczynającą się kampanią wyborczą publikujemy najważniejsze informacje dotyczące umieszczania materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Konieczna zgoda

Materiały wyborcze w pasie drogowym są reklamami w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Plakat wyborczy itp. materiały przedstawiające wizerunek kandydata biorącego udział w wyborach i opatrzone danymi pozwalającymi na identyfikację stosownego komitetu wyborczego nie różnią się od reklam w klasycznym rozumieniu znajdujących się w polu widzenia użytkowników dróg, a nadto nie są użytecznie związane z ruchem drogowym i nie należą do infrastruktury drogowej.

Przepisy art. 40 cyt. ustawy o drogach publicznych jednoznacznie stanowią, iż zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych i podlega opłatom za zajęcie pasa drogowego (związanym z montażem i demontażem oraz związanym z umieszczeniem materiałów wyborczych w pasie drogowym). Nie ma podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie materiałów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych.

Aktualna stawka wynosi 3,00 zł za 1 m2 reklamy informującej o towarze, usługach, osobie lub ruchu społecznym na dzień.

Zasady i wysokość naliczanych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego określa:

Uchwała Nr LXIII/884/23 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r., poz. 7395)

Warunki zezwolenia na zajęcie pasa w celu umieszczenia materiałów wyborczych

Wydanie zezwolenia na umieszczenie materiałów wyborczych na urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych, wiatach przystankowych i in. zlokalizowanych w pasie drogowym jest możliwe wyłącznie, gdy wnioskodawca okaże, że legitymuje się zgodą jego właściciela;

Komitet Wyborczy ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w pasie drogowym w związku z prowadzeniem robót polegających na montażu i demontażu materiałów wyborczych oraz umieszczeniem materiałów wyborczych w pasie drogowym a także za prowadzenie robót polegających na montażu i demontażu materiałów wyborczych oraz lokalizację materiałów wyborczych niezgodnie z warunkami zezwolenia

Komitet Wyborczy jest zobowiązany do utrzymania materiałów wyborczych w estetycznym stanie. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego, Komitet Wyborczy jest zobowiązany do natychmiastowej konserwacji, naprawy lub usunięcia materiałów wyborczych z pasa drogowego;

Zarządca drogi może odrębną decyzją zobowiązać Komitet Wyborczy do usunięcia materiałów wyborczych gdy ich lokalizacja lub stan techniczny zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego,

Zarządca drogi zabrania umieszczania na materiałach wyborczych elementów odblaskowych lub ich podświetlania.

Komitet Wyborczy ma obowiązek demontażu materiałów wyborczych (przywrócenia pasa drogowego do stanu użyteczności) z dniem upływu terminu na jaki wydano niniejsze zezwolenie. ZDW nie wyraża zgody na umieszczanie materiałów wyborczych w sposób ograniczający bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego (zakaz umieszczania na konstrukcjach bramowych, elementach obiektów konstrukcyjnych, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, znakach drogowych itp.).

Brak zezwolenia oznacza karę

Samowolne umieszczanie jakichkolwiek materiałów wyborczych w pasie drogowym lub naruszenie obowiązków określonych w zezwoleniu zarządcy drogi (w zakresie warunków bądź terminu) jest zabronione i będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej zgodnie z art. 40 ust. 12 cyt. ustawy o drogach publicznych równej dziesięciokrotności opłaty należnej, ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 6 cyt. ustawy.