Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do paramentów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Ostrołęka, o łącznej długości 11,210 km

Nazwa zadania: Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do paramentów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Ostrołęka, o łącznej długości 11,210 km

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 –2020

Oś priorytetowa 5 : Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: Podniesienie nośności dróg wojewódzkich do paramentów normatywnych poprzez odnowę nawierzchni wybranych odcinków drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Ostrołęka, o łącznej długości 11,210 km

Nr projektu: RPKP.05.01.00-IZ.00-04-25R/23

Nr uchwały o dofinansowniu: Uchwała nr 53/2794/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27.12.2023

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu:

  • Wartość ogółem: 22 133 447,55
  • Wydatki kwalifikowalne: 18 648 844,21 zł
  • Dofinansowanie z EFER: 9,59% kosztów kwalifikowanych, tj. 2 000 004,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.12.2023

Zakres: Projekt zakłada odnowę nawierzchni dla dwóch przedsięwzięć drogi wojewódzkiej nr 544 o dł.10,994 km wraz z przebudową przepustu w Łaszewie.

Zakres prac budowlanych:

1) frezowanie nawierzchni bitumicznej,

2) ścięcie zawyżonych poboczy,

3) dostosowanie wysokości nawierzchni zjazdów do nawierzchni jezdni z zachowaniem normatywanych spadków zjazdów,

4) naprawa krawędzi jezdni,

5) ułożenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,

6) ułożenie siatki przeciwspękaniowej,

7) umocnienie poboczy,

8) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego,

9) wymiana barier energochłonnych,

10) budowa/przebudowa/dostosowanie do rzędnych wysokości chodników,

11) wykonanie elementów odwodnienia (rowy, remont wpustów, korytka ściekowe, drenaż francuski),

12) budowa/przebudowa/dostosowanie e do rzędnych wysokości zatok postojowych,

13) przebudowa przepustu w m. Łaszewo w km 10+342.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg wojewódzkich, zwłaszcza połączeń dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym  poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej do parametrów normatywnych w wyniku wykonania odnowy nawierzchni dla wybranych odcinków DW 544 obejmujących łącznie odcinek od km 2+100 do km 13+310.

Inwestycja przyczyni się do realizacji następ. wskaźników:

  1. a) produktu:

– Długość  przebudowanych dróg wojewódzkich  – 10,994 km;

– Liczba obiektów dostosowanych  do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 1 szt.;

  1. b) rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 115 kN/oś.

Droga wojewódzka nr 544 zapewnia łączność regularną z zewnętrznym  układem  komunikacyjnym  (droga stanowi połączenie z siecią TEN-T). DW 544 łączy się z drogą wojewódzką nr 560, z drogą ekspresową S7, z drogą krajową nr 15, która z kolei zapewnia dostęp do autostrady A1. Droga stanowi połączenie miast subregionalnych, jakim jest  Ostrołęka i  Grudziądz. Droga komunikuje ośrodki aktywności gospodarczej  i życia społecznego obszaru Miasta Brodnicy, Gminy Brodnica oraz Gminy Bartniczka.