Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz (Zadanie zakończone)

Nazwa zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszej przy  drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz
Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa:  3  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie: 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
Nr projektu: RPKP.03.04.00-04-0025/20
Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 30/1328/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz
Tryb naboru projektu: konkursowy
Całkowita wartość projektu: 1.449.054,11 zł (wydatki kwalifikowane 1.204.694,95 zł), w tym dofinansowanie z EFRR: 766.788,33 zł
Okres realizacji projektu: 08.2020 – 31.10.2021
Zakres: Zadanie polegało na  budowa ścieżki rowerowo-pieszej w Chodczu wzdłuż ul . Waryńskiego. Obejmowało poza tym m.in:
 • budowę zatoki autobusowej,
 • budowę peronu przystankowego,
 • odtworzenie nawierzchni przy zjazdach,
 • wprowadzenie nowej organizacji ruchu,
 • budowę ścieku z prefabrykatów betonowych,
 • przebudowę zjazdów,
 • oczyszczenie istniejącego przepustu drogowego,
 • budowę systemu odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej,
 • montaż urządzeń BRD,
 • humusowanie z obsianiem
 • zagospodarowanie terenu
 • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej