Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Kowal – Gostynin na odcinku Kowal – granica woj. od km 19+117 do km 34+025

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5 : Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski- Kowal – Gostynin na odcinku Kowal – granica woj. od km 19+117 do km 34+025”

Nr projektu: Nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0001/22

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 41/1627/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania:

  • Wartość ogółem: 47 279 528,11 zł
  • Wydatki kwalifikowane: 45 699 562,67 zł
  • Dofinansowanie: 43 414 584,53 zł

Okres realizacji projektu: 24. 08. 2021 – 31. 12. 2023

Zakres: Przedmiotem projektu jest przebudowa DW 265 na odc. od km 19+117 do km 34+025. W ramach prac przewiduje się m.in. wzmocnienie nawierzchni z jej wymianą, remont przepustów, zatok autobusowych, skrzyżowań, budowę chodników, oświetlenia, systemu odwodnienia, wykonanie nasadzenia zieleni, zjazdów. Zakres rzeczowy inwestycji potwierdza, że projekt wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo na drogach województwa kuj.-pom. poprzez poprawę warunków technicznych i zastosowanie urządzeń BRD.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym, w tym siecią TEN-T. Celami szczegółowymi są:

– poprawa kom. pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem a Płockiem;

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków jazdy;

– wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich poprzez pop. mobilności i war. podróżowania ludności oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia;

– skrócenie czasu podróży na przedmiotowym odcinku drogi;

– znacząca minimalizacja kosztów eksploatacyjnych pojazdów mechanicznych a także zapobieżenie ich nadmiernemu zużyciu;

– zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu spowodowanych licznymi przestojami pojazdów), poprawa klimatu akustycznego powiatu włocławskiego;

– poprawa dojazdu do wyznaczonych terenów inwestycyjnych położonych w niewielkiej odległości od DW 265.

Inwestycja przyczyni się do realizacji następujących wskaźników:

  1. a) produktu: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 14,91 km;
  2. b) rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 115 kN/oś.

DW 265 zapewnia łączność regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym (stanowi połączenie z siecią TEN-T). Jest ważnym elementem sieci drogowej stanowiącym połączenie Bydgoszczy i Torunia (poprzez drogę krajową nr 91 i 62) z Płockiem oraz jest objazdem przeciwpowodziowym drogi wojewódzkiej nr 62 Włocławek – Płock. W rejonie miejscowości Kruszyn droga przecina autostradę A1. Całkowita wartość projektu to 47 279 528,11 zł, w tym: wydatki kwalifikowane: 45 699 562,67 zł oraz wydatki niekwalifikowane: 1 579 965,44 zł. Dofinansowanie z UE wynosi 95% kosztów kwalifikowanych, tj. 43 414 584,53 zł.