Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 3 : Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie: 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Tytuł projektu: “Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych”

Nr projektu: RPKP.03.04.00-04-0018/17

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 51/2374/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania: 3 687 355,40 zł brutto, w tym dofinansowanie z EFRR: 2 371 939,06 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2022r.

Zakres: W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m na całym odcinku rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117, na obszarze następujących gmin: Brześć Kujawski, Włocławek (z wyłączeniem odcinka Autostrady A1), Kowal oraz miasta Kowal (z wyłączeniem odcinka drogi DK 91).

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach poza obszarem zabudowanym została wykonana z betonu asfaltowego, w terenie zabudowanym z kostki betonowej bezfazowej.

Realizacja projektu wpłynęła na komfort poruszania się na tym odcinku drogi, dzięki niemu zmniejszyła się liczba wypadków i kolizji na drodze z udziałem pieszych i rowerzystów. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przyczyniła się również do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych przez samochody do atmosfery, ponieważ część mieszkańców będzie wykorzystywać do przemieszczania po drodze wojewódzkiej nr 265 rower zamiast samochodu.

Celem głównym projektu jest obniżenie stopnia emisji CO2, poprzez zmniejszenie osób korzystających z samochodów.

Celami szczegółowymi są:

  1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich poprzez poprawę mobilności.
  3. Ograniczenie liczby wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.
  4. Poprawa komunikacji między gminami.
  5. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zamianę samochodów na rowery, nie emitujące spalin.
  6. Zmniejszenie liczby zachorowań poprzez zmniejszenie ilości gazów i pyłów emitowanych do atmosfery.
  7. Poprawa zdrowia mieszkańców, poprzez korzystanie z aktywnych form spędzania czasu (zwiększenie aktywności ruchowej).

Inwestycja przyczyni się do realizacji następujących wskaźników:

Wskaźniki produktu:

  1. Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 16,43 [km].
  2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 132,50 [tony równoważnika CO2]

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów – 18 25,00 [osoby].