Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część 1 – Nawra- Kończewice –Chełmża – Zalesie – Kiełbasin –Mlewo –Mlewiec –Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649,554

Nazwa zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących  się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec – Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 3 : Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie: 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT

Tytuł projektu: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących  się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec – Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554.

 

Nr projektu: RPKP.03.05.02-04-0016/18

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 50/2705/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.12.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  (Pierwotna uchwała o dofinansowanie to uchwała nr 25/1129/19 z dnia 26.06.2019r.)

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: konkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania: 12 927 080,80 zł brutto, w tym dofinansowanie z EFRR: 8 093 118,94 

Okres realizacji projektu: 09.10.2017– 31.12.2023

Zakres:

Projekt obejmuje budowę dróg rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą wzdłuż DW nr 551, 649 i 554, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim na terenie Gminy Chełmża (powiat toruński) i gminy Kowalewo Pomorskie (powiat golubsko-dobrzyński). Inwestycja podzielona została na dwa odcinki, pierwszy prowadzi wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551, drugi prowadzi wzdłuż DW nr 649 i 554.

Zakres robót budowlanych dla odcinka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551:

•Budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej z obustronnym obrzeżem chodnikowym (gdy droga rowerowa jest odsunięta od nawierzchni jezdni DW 551) oraz jednostronnym obrzeżem po zewnętrznej stronie i ściekiem przykrawężnikowym od strony jezdni (przy dosunięciu drogi rowerowej do jezdni),

•Budowę kładki ok km 29+629 DW nr 551

•Budowę ściany oporowej:

– ok km 29+665 DW 551

– ok km 30+666 DW 551

•Budowę/przebudowę przepustu:

– ok km 29+930 DW 551

– ok km 29+930 DW 551

•Budowę/przebudowę istniejących zjazdów,

•Budowę zjazdów z drogi rowerowej dla rowerzystów

•Budowę urządzeń odwadniających,

• Budowę peronów autobusowych,

• Przebudowę skrzyżowań,

• Wycinkę kolidującego drzewostanu i zieleni,

• Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• Przebudowę sieci telekomunikacyjnej, energetycznej, oświetleniowej,

• Przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,

• Rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją (w tym ogrodzeń i bram).

Zakres robót dla odcinka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 649 i 554:

• Budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej z obustronnym obrzeżem chodnikowym (gdy droga rowerowa jest odsunięta od nawierzchni jezdni DW 551) oraz jednostronnym obrzeżem po zewnętrznej stronie i ściekiem przykrawężnikowym od strony jezdni (przy dosunięciu drogi rowerowej do jezdni),

• Budowę chodnika z nawierzchni z płytek betonowych z obustronnym obrzeżem chodnikowym (w rejonie kościoła w Kiełbasinie i kapliczki w Mlewie),

• Budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej w Sierakowie na połączeniu z istniejącym ciągiem pieszorowerowym,

• Budowę/przebudowę istniejących zjazdów,

• Budowę zjazdów z drogi rowerowej dla rowerzystów ułatwiających przejazd na drugą stronę drogi wojewódzkiej,

• Przepust:

– ok km 7+838 DW 649

– ok km 9+916 DW 649

– ok km 12+800 DW 649

– ok km 14+500 DW 649

• Kładka ok km 10+400 DW 649

• Ściana oporowa:

– ok km 10+700 DW 649

– ok km 13+560 DW 649

– ok km 14+380 DW 649,

• Budowę urządzeń odwadniających,

• Przebudowę skrzyżowań,

• Budowę peronów autobusowych,

• Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• Przebudowę sieci telekomunikacyjnej, energetycznej, oświetleniowej,

• Przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,

• Rozbiórkę 2 budynków gospodarczych w miejscowości Mlewo,

• Rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją (w tym ogrodzeń i bram),

• Wycinkę kolidującego drzewostanu i zieleni.

Celem głównym projektu jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez rozwój transportu niskoemisyjnego.

Pozostałe cele:

– Wzrost liczby osób korzystających z transportu rowerowego,

– Spadek emisji gazów cieplarnianych, wynikający ze zmiany schematów mobilności mieszkańców, którzy zamiast transportu indywidualnego samochodowego wybiorą transport rowerowy,

– Ograniczenie użytkowania truciciela środowiska, jakim jest samochód osobowy,

– Promocja proekologicznych środków transportu, przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju transportu,

– Rozwój turystyki rowerowej na terenie ZIT,

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja przyczyni się do realizacji następujących wskaźników:

1.       Produktu:

a.       Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 13,04 km;

b.      Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 13,04 km

2.       Rezultatu:

  •        Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów – 43 788 osób
  •        Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 85,64 tony równoważnika CO2