Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657

Nazwa zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących  się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 3 : Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie: 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Tytuł projektu: “ Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących  się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657.”

Nr projektu: RPKP.03.04.00-04-0018/20

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 54/2808/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.12.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  (Pierwotna uchwała o dofinansowanie to uchwała nr 30/1327/20 z dnia 05.08.2020r.)

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: konkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania: 5 604 725,08 zł brutto, w tym dofinansowanie z EFRR: 4 035 402,05  zł

Okres realizacji projektu: 09.10.2017– 31.12.2023

Zakres:

Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 657, zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim na terenie Gminy Lubicz (powiat toruński).

Elementy wchodzące w zakres projektu:

 • Budowa drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej z obustronnym obrzeżem chodnikowym (gdy droga rowerowa jest odsunięta od nawierzchni jezdni DW 657) oraz jednostronnym obrzeżem po zewnętrznej stronie i ściekiem przykrawężnikowym od strony jezdni (przy dosunięciu drogi rowerowej do jezdni),
 • Przepust ok km 0+795 DW 657,
 • Ściana oporowa ok km 1+220 DW 657,
 • Przepust ok km 1+705 DW 657,
 • Przepust ok km 2+040 DW 657,
 • Ściana oporowa ok km 3+320 DW 657,
 • Ściana oporowa ok km 4+082 DW 657,
 • Kładka ok km 7+230 DW 657.
 • Budowa/przebudowa istniejących zjazdów,
 • Budowa zjazdów z drogi rowerowej dla rowerzystów,
 • Budowa urządzeń odwadniających,
 • Budowa chodnika z nawierzchni z płytek betonowych z obustronnym obrzeżem chodnikowym,
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
 • Przebudowa skrzyżowań,
 • Budowa peronów autobusowych,
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, energetycznej, oświetleniowej,
 • Przebudowa lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi,
 • Rozbiórka wiatrołapu,
 • Budowa przejazdu dla rowerzystów i przejścia dla pieszych przez torowisko w miejscowości Lubicz Dolny,
 • Rozbiórka elementów kolidujących z inwestycją (w tym ogrodzeń i bram),
 • Wycinka kolidującego drzewostanu i zieleni,
 • W ramach przebudowy przejazdu:

-montaż urządzeń SRK,

-montaż oświetlenia,

-wymiana podkładów i szyn nawierzchni torowej oraz regulacja osi toru,

-wymiana płyt przejazdowych oraz asfaltowanie dojazdów do przejazdu.

Celem głównym projektu jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez rozwój transportu Niskoemisyjnego.

Pozostałe cele:

– Wzrost liczby osób korzystających z transportu rowerowego,

– Spadek emisji gazów cieplarnianych, wynikajacy ze zmiany schematów mobilności mieszkańców, którzy zamiast transportu indywidualnego samochodowego wybierają transport rowerowy,

– Ograniczenia użytkowania truciciela środowiska, jakim jest samochód osobowy,

– Promocja proekologicznych środków transportu, przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju transportu,

– Rozwój turystyki rowerowej na terenie ZIT,

– Szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego;

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja przyczyni się do realizacji następujących wskaźników:

 1. Produktu:
 2. Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 6,66 km;
 3. Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 6,66 km
 4. Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów – 41 227 osób
 5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 41,18 tony równoważnika CO2