Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273

Nazwa zadania: . Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu  transportu Bydgosko-Toruńskiego  Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”,

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 3 : Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie: 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Tytuł projektu: . Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu  transportu Bydgosko-Toruńskiego  Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”,

Nr projektu: RPKP.03.04.00-04-0019/20

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 50/2678/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.12.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  (Pierwotna uchwała o dofinansowanie to uchwała nr 30/1329/20 z dnia 05.08.2020r.)

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: konkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania: 11 436 901,25 zł brutto, w tym dofinansowanie z EFRR: 6 232 130,65 zł 

Okres realizacji projektu: 09.10.2017– 31.12.2023

Zakres:

Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 273, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim na terenie Gminy Wielka Nieszawka (powiat toruński).

Elementy wchodzące w zakres projektu:

 • Budowa drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej z obustronnym obrzeżem chodnikowym (gdy droga rowerowa jest odsunięta od nawierzchni jezdni DW 551) oraz jednostronnym obrzeżem po zewnętrznej stronie i ściekiem przykrawężnikowym od strony jezdni (przy dosunięciu drogi rowerowej do jezdni),
 • Przepust ok km 0+720 DW 273.
 • Przepust ok km 1+011 DW 273.
 • Ściana oporowa ok km 2+720 DW 273.
 • Ściana oporowa ok km 3+534 DW 273.
 • Ściana oporowa ok km 4+421 DW 273.
 • Kładka ok km 4+960 DW 273.
 • Przebudowa istniejących oraz budowa nowych zjazdów zgodnie z wnioskami właścicieli sąsiadujących z inwestycją nieruchomości.
 • Budowa zjazdów z drogi rowerowej dla rowerzystów ułatwiających przejazd na drugą stronę drogi wojewódzkiej.
 • Budowa / przebudowa zatok autobusowych,
 • Przebudowa skrzyżowań,
 • Budowa chodników,
 • Budowa ciągów pieszo-rowerowych,
 • Budowa peronów autobusowych,
 • Budowa miejsc postojowych dla rowerów,
 • Budowa urządzeń odwadniających (w tym skrzynek rozsączających).
 • Rozbiórka kolidujących z inwestycją elementów (m.in. bramy, ogrodzenia),
 • Usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym- w tym przebudowa sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
 • Budowa konstrukcji oporowych,
 • Budowa wysp nieprzejezdnych na DW 273 na granicy miasta Toruń,
 • Wycinka kolidujących z inwestycją drzew.

Celem głównym projektu jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez rozwój transportu Niskoemisyjnego.

Pozostałe cele:

– Wzrost liczby osób korzystających z transportu rowerowego,

– Spadek emisji gazów cieplarnianych, wynikajacy ze zmiany schematów mobilności mieszkańców, którzy zamiast transportu indywidualnego samochodowego wybierają transport rowerowy,

– Ograniczenia użytkowania truciciela środowiska, jakim jest samochód osobowy,

– Promocja proekologicznych środków transportu, przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju transportu,

– Rozwój turystyki rowerowej na terenie ZIT,

– Szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego;

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja przyczyni się do realizacji następujących wskaźników:

Produktu:

 1. Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 6,42 km;
 2. Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 6,42 km

Rezultatu:

 1. Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów – 80 556 osób
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 77,57 tony równoważnika CO2