Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa:  5  Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Działanie: 5.1Infrastruktura drogowa
Tytuł projektu: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec
Nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0002/19
Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 49/2319/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz
Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu:

  • Wartość ogółem: 60 355 564,14
  • Wydatki kwalifikowalne: 59 224 912,78 zł
  • Dofinansowanie z EFER: 54 939 570,06 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 31.12.2023
Zakres: Projekt przewiduje budowę nowego układu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 – obwodnicy miasta Lubraniec. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju regionu. Na terenach przyległych do nowo zaprojektowanej drogi – obwodnicy zaplanowano tereny inwestycyjne, które będą powodowały wzrost ruchu pojazdów ciężkich przez tereny miasta Lubraniec. Długość wybudowanej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej to 5,27 km. W związku z intensywnym wzrostem gospodarczym w ciągu ostatnich lat oraz w związku z dużym znaczeniem sektora transportu dla rozwoju gospodarczego niezwykle istotnym jest rozwój infrastruktury w województwie kujawsko-pomorskim. Mając na uwadze poprawę warunków życia mieszkańców, ochronę środowiska, a także udrożnienie układu komunikacyjnego, Inwestor podjął decyzję o realizacji rozpatrywanego przedsięwzięcia. W ramach projektu przewidziano budowę/przebudowę systemu odwodnienia, budowę dodatkowych jezdni, budowę nowego mostu na rzece Zgłowiączka, budowę przepustów, budowę zatok oraz przystanków autobusowych, budowę oświetlenia, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa nowej drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 jest przedsięwzięciem, które będzie miało istotny wpływ na poprawę dostępności mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w ciągu DW 270, między innymi: Izbicy Kujawskiej, Lubrańca do centralnej i północnej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz północnej części Polski, komunikując się z autostradą A-1. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży dla pojazdów przemieszczających się z północnej części województwa wielkopolskiego w kierunku pomorza i trójmiasta, stanowiąc alternatywę dla dróg krajowych. Planowane przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa kujawsko-pomorskiego.
Celami szczegółowymi inwestycji są:
– usprawnienie połączenia między Włocławskiem a Koninem, poprzez wyprowadzenie ruchu
pojazdów z centrum miejscowości Lubraniec,
– usprawnienie połączenia z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego tj. obszarów
Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego,
– zwiększenie wykorzystania potencjału gospodarczego i turystycznego nie tylko obszaru
objętego projektem ale również całego regionu,
– podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– udrożnienie zarówno lokalnego jak i ponadlokalnego układu komunikacyjnego,
– poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,
– wzrost konkurencyjności regionu poprzez poprawę dostępności infrastruktury drogowej,
– poprawa spójności komunikacyjnej sieci drogowej regionu.
Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do poprawy powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A-1 poprzez DK62. Realizacja projektu usprawni połączenie między miastem regionalnym – Włocławkiem a subregionalnym- Koninem poprzez wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miejscowości Lubraniec a tym samym likwidację tzw. „wąskiego gardła” w sieci drogowej regionu poprzez budowę nowej drogi, a także skrócenie czasu przejazdu. Budowa obwodnicy Lubrańca stanowi etap zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 270 od m. Brześć Kujawski do granicy województwa kujawsko-pomorskiego.
Inwestycja przyczyni się do realizacji wskaźników:
a) produktu: długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 5,27 km;
b) rezultatu: wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 115 kN/oś.
Projekt fazowany. Osiągnięcie wskaźnika produktu i rezultatu nastąpi w II fazie projektu, tj. do 31. 12. 2024 r.