PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 255 PAKOŚĆ -STRZELNO OD KM 0+005 DO KM 21+910 – ETAP I – ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 255 NA ODCINKU OD KM 0+005 DO KM 2+220, DŁ.2,215 KM

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5 : Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: “Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość -Strzelno od km 0+005 do km 21+910 – Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł.2,215 km”

Nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0015/18

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 6/172/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania: 17 405 259,47 zł brutto, w tym dofinansowanie z EFRR: 14 794 470,54 zł

Okres realizacji projektu: 10. 2016 – 06. 2021

Zakres: Rozbudowa DW 255 na odcinku o długości 2,215 km obejmuje kompleksową rozbudowę pasa drogowego, m.in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę zatok postojowych, budowa parkingów, budowę poboczy, budowę ronda, remont obiektów inżynierskich, remont i budowa ciągów pieszo-rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę i budowę nowego oświetlenia, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, montaż elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przebudowę sieci energetycznej SN i nN. Podczas realizacji inwestycji uporządkowano wiele niezinwentaryzowanych wcześniej elementów infrastruktury podziemnej. Zaistniała konieczność wykonania ratowniczych badań archeologicznych, wskutek których odkryto zabytkowy korytarz podziemny, średniowieczne umocnienie brzegu starego przebiegu Noteci czy tez kilka szkieletów dziecięcych.

Wzdłuż całego odcinka wykonane zostaną ciągi piesze i rowerowe.

Inwestycja, ma na celu zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym.

Celami szczegółowymi inwestycji są:

– zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych, rowerzystów i ruchu pieszych na przedmiotowym odcinku drogi,

– usprawnienie komunikacji pomiędzy ośrodkiem powiatowym – Inowrocławiem oraz ośrodkami gminnymi Pakością i Strzelnem,

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków ruchu,

– poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie łatwości dojazdu do terenów aktywności gospodarczej,

– dostosowanie istniejącej drogi do przeniesienia zwiększonego ruchu pojazdów,

– doprowadzenie istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G.

DW 255 stanowi połączenie ośrodków gminnych – Pakości i Strzelna. Realizacja rozbudowy drogi zwiększy dostępność transportową obszaru Pakości i Jankowa. Usprawniona zostanie również komunikacja w relacji Pakość – Strzelno – Inowrocław. Droga stanowi drogę alternatywną dla DK 15/25 oraz DW 254. Realizacja projektu DW 255 rozbuduje zmodernizowanej sieci dróg – stanowi przedłużenie zmodernizowanej DW 251. Realizowany odcinek zlokalizowany jest na terenie gminy Pakość, w granicy powiatu inowrocławskiego oraz przebiega przez tereny miejscowości Pakość oraz Jankowo.

Inwestycja przyczyni się do realizacji wskaźników:

a) produktu: długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 2,215 km;

b) rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 100 kN.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020