Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa

Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5 : Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: “Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”

Nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0008/17

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 49/2322/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  (Pierwotna uchwała o dofinansowanie to uchwała nr 26/1229/17 z dnia 04.07.2017)

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania: 102 183 075,82 zł brutto, w tym dofinansowanie z EFRR: 74 392 041,26 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2022

Zakres: Inwestycja polegała na modernizacji odcinka o długości 22,093 kilometra. Wzmocniona jezdnia po przebudowie otrzymała szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstało też pobocze. Wybudowane zostały zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy na teren posesji. Wytyczony został ciąg pieszo-rowerowy. Projekt uwzględnia też potrzeby osób niepełnosprawnych ( np. poprzez wbudowanie ryflowanych (z wypustkami lub wgłębieniami)) elementów nawierzchni chodników i tworzących system informacji dla osób niewidomych).

Na całej trasie wykonane zostało nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach przebudowy poprawiono geometrię skrzyżowań. Oświetlono przejścia dla pieszych. W czasie prac nad drogą wojewódzką nr 559 wykonano także przebudowy przepustów.

W Kamieniu Kotowym na połączeniu z drogą wojewódzką nr 541 (Dobrzyń nad Wisłą-Sierpc) zbudowano 4-wlotowe rondo. Zmodernizowano poza tym 349 metrowy fragment drogi nr 541, przy którym powstało miejsce do kontroli pojazdów. Pod drogą zbudowano 25 przepustów dla niewielkich zwierząt. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstały ciągi pieszo-rowerowe na odcinkach Lipno-Wierzbick oraz Jasień-Kamień Kotowy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym, w tym siecią TEN-T.

Celami szczegółowymi były:

– zwiększenie dostępności ośrodka powiatowego (Lipno);

– poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie łatwości dojazdu do Płockiego Parku Przemysłowo-Technicznego

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków jazdy;

– dostosowanie drogi do przeniesienia zwiększonego ruchu pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych;

– doprowadzenie drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G

– poprawa kom. pomiędzy Toruniem i Płockiem;

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków jazdy;

Inwestycja przyczyniła się do realizacji następujących wskaźników:

– produktu: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 22,093 km;

– rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 100 kN/oś.