Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5 : Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146

Nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0004/17

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 54/2809/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.12.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  (Pierwotna uchwała o dofinansowanie to uchwała nr 12/500/17 z dnia 30.03.2017r.)

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania: 153 206 770,06 zł brutto, w tym dofinansowanie z EFRR: 130 225 753,98  zł

Okres realizacji projektu: 04.01.2016 – 31.12.2023

Zakres: W ramach inwestycji jezdnia została wzmocniona i otrzymała szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstało pobocze. Trasa ominęła miejscowość Kamlarki od strony północnej, znikł także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami.

Na całej trasie powstało 7 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstały na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Krusin, Lisewo, Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. W Lisewie przy autostradzie A1 wyznaczono miejsce do prowadzenia kontroli drogowych.

W Stolnie pojawiła się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych na całym zmodernizowanym odcinku o długości około 29 km zbudowane zostały  bezpieczne, oddzielone od jezdni ciągi pieszo-rowerowe.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym, w tym siecią TEN-T.

Celami szczegółowymi były:

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków jazdy;

– dostosowanie drogi do przeniesienia zwiększonego ruchu pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych;

– doprowadzenie drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G

– poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie dostępu do ośrodków aktywności społecznej i gospodarczej, tzn. do Tucholi i Wąbrzeźna;

– zapewnienie alternatywnego połączenia Grudziądza i Torunia;

– poprawa dostępności komunikacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego,

– zmniejszenie liczby wypadków drogowych, a przez to zmniejszenie kosztów leczenia ponoszonych przez mieszkańców/użytkowników,

Inwestycja przyczyniła się do realizacji następujących wskaźników:

– produktu: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 28,61 km;

– rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 100 kN/oś.