Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 ( od granicy województwa kujawsko – pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin – zadanie zakończone

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5 : Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w m. Żnin”

Nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0001/17

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 9/378/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8  marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania: 62 942 751,58 zł brutto, w tym dofinansowanie z EFRR: 35 510 827,24 zł

Okres realizacji projektu: 01. 2016 – 06. 2021

Zakres: Przedmiotem projektu była rozbudowa DW 251 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w m. Żnin. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano:

– budowę zatok autobusowych,

– budowę skanalizowanych skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz zwykłych z drogami gminnymi,

– budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej,

– budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i poboczy;

– budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogowego (przebudowa rowów drogowych, budowę nowego oraz przebudowę istniejącego zbiornika retencyjnego, budowę kanalizacji deszczowej),

– budowę oraz przebudowę przepustów pod drogami gminnymi oraz zjazdami z drogi wojewódzkiej,

– budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż przebudowanego odcinka drogi;

– budowę oświetlenia;

– przebudowę infrastruktury kolidującej z inwestycją.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym, w tym siecią TEN-T. Celami szczegółowymi są:

– zwiększenie dostępności ośrodka subregionalnego (Inowrocławia);

– poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie dostępu do terenów SSE w Barcinie;

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków jazdy;

– dostosowanie istniejącej drogi do przeniesienia zwiększonego ruchu pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych;

– doprowadzenie istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G.

DW 251 zapewnia łączność regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym, umożliwia połączenie m. subregionalnego (Inowrocławia) z korytarzem TEN-T (DK 5) poprzez kontynuację przebudowy drogi. Droga umożliwia także połączenie dwóch miast subregionalnych, jakimi są Inowrocław i Wągrowiec.

Inwestycja przyczyni się do realizacji wskaźników:

  1. a) produktu: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 14,79 km;
  2. b) rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 100 kN.