Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 (zadanie zakończone)

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5 : Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718

Nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0003/17

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 20/922/17 Zarządu WK-P z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu, wg wniosku o dofinansowanie: 74 814 945,99 zł zł brutto, w tym dofinansowanie z EFRR: 51 583 701,09 zł

Okres realizacji projektu: 01. 2016 – 10. 2019

Zakres: Rozbudowa DW 240 na odcinkach o łącznej długości 16,5 km obejmowała kompleksową rozbudowę pasa drogowego, m.in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni w miejscach poszerzeń i korekty łuków poziomych, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę nowych zatok autobusowych, budowę chodników, korektę nienormatywnych parametrów technicznych (łuków poziomych i pionowych), korektę niwelety drogi, przebudowę  i budowę nowych przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę i budowę nowego oświetlenia, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

W ramach projektu wykonano nowy odcinek DW240 stanowiący obwodnicę m. Płazowo.

Wzdłuż całego odcinka wykonano ciąg pieszo – rowerowy.

Inwestycja, ma na celu zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg regionu z zew. układem komunikacyjnym, w tym siecią TEN-T. Celami szczegółowymi są:

– poprawa komunikacji pomiędzy ośrodkami powiatowymi Chojnice -Tuchola-Świecie;

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków jazdy

– poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie łatwości dojazdu do drogi S-5

– dostosowanie istniejącej drogi do przeniesienia zwiększonego ruchu pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych;

– doprowadzenie istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G.

DW240 zapewnia łączność regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym (w tym TEN-T poprzez DK 91 i S5 w Świeciu i z DK 22 w Chojnicach). Ponadto DW240 ma duże znaczenie dla połączenia występujących wzdłuż niej  miejscowości z miastami powiatowymi Tuchola i Świecie oraz wpłynie na usprawnienie połączenia miasta subregionalnego Chojnic z miastem wojewódzkim Toruniem i usprawni komunikację między ośrodkiem gosp. w Świeciu a ośrodkami aktywności gosp. w Tucholi i Chojnicach.

Inwestycja przyczyni się do realizacji wskaźników:

a) produktu: długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 16,5 km;

b) rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 100 kN.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020