Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117

Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5 : Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: “Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117”.

Nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0005/17                        

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 12/497/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania: 76.793.366,03 zł brutto, w tym dofinansowanie z EFRR: 38.941.428,10 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. ÷ 31.12.2022 r.

Zakres: Projekt obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej nr 265 od km 0+003 do km 19+117 wraz z remontem mostu w km 12+421,30 w m. Nakonowo oraz przebudową przejazdu kolejowego w km 14+971 w m. Gołaszewo. Ponadto w ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

– budowę zatok autobusowych,

– przebudowę istniejących parkingów,

– zabezpieczenie skarpy przy kościele w m. Nakonowo,

– remont chodników,

– przebudowę i budowę zjazdów,

– przebudowę i budowę przepustów,

– budowę i remont chodników,

– odwodnienie korpusu drogowego,

– dostosowanie istniejącej kanalizacji deszczowej i urządzeń odwodniających do wielkości zlewni pasa

drogowego,

– skanalizowanie istniejącego rowu w miejscowości Kolonia Dębice,

– poprawę geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi,

– dostosowanie parametrów łuków pionowych i poziomych do warunków technicznych dróg

publicznych wraz z korektą łuków,

– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

– przebudowę urządzeń kolidujących z inwestycją,

– budowę oświetlenia dla skrzyżowań skanalizowanych, zatok autobusowych i przejść dla pieszych,

– wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– wykonanie elementów nawierzchni tworzących system informacji dla osób niewidomych,

– budowę drogowej stacji meteorologicznej do pomiaru i rejestracji parametrów pogodowych z

przyłączem energetycznym,

– wycinkę drzew w korpusie drogowym i wykonanie nowych nasadzeń,

– wykonanie rozbiórek oraz przestawień obiektów kolidujących z inwestycją,

– wykup gruntów o powierzchni 35,6608 ha.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym, w tym siecią TEN-T.

Celami szczegółowymi były:

– poprawa komunikacji pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem a Płockiem,

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków jazdy,

– wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania

ludności oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia,

– skrócenie czasu podróży na przedmiotowym odcinku drogi,

– znacząca minimalizacja kosztów eksploatacji pojazdów mechanicznych a także zapobieżenie ich

nadmiernemu zużyciu,

– zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

spowodowanej licznymi przestojami pojazdów), poprawa klimatu akustycznego powiatu   włocławskiego,

– poprawa dojazdu do wyznaczonych terenów inwestycyjnych położonych w niewielkiej odległości od

DW 265.

Inwestycja przyczyniła się do realizacji następujących wskaźników:

Wskaźnik produktu:

  1. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 18,16 [km]

Wskaźnik rezultatu:

  1. Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 100,00 [kN/oś].