Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Łabiszyn). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280

Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin –Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 5 : Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: “Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”

Nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0001/19

Uchwała w sprawie przyznania dofinansowania z EFRR: Uchwała Nr 48/2581/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  (Pierwotna uchwała o dofinansowanie to uchwała nr 49/2320/19  z dnia  20.12.2019r.

Beneficjent: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Tryb naboru projektu: pozakonkursowy

Całkowita wartość projektu, wg uchwały w sprawie przyznania dofinansowania: 54 188 294,20 zł brutto, w tym dofinansowanie 95% –51 478 879,49  zł  w tym : z EFRR: 46 060 050,07  zł Budżet Państwa: 5 418 829,42 zł

Okres realizacji projektu: 04.09.2017 – 31.12.2023

Zakres: Roboty budowlane:

– wzmocnienie. podłoża grunt.dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi,

– zdjęcie warstwy humusu,

– roboty ziemne,

– rozbiórki istniejących nawierzchni drogi oraz pozostałych  elementów korpusu drogowego,

– budowę nowych konstrukcji nawierzchni,

– wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 115 kN/oś (frezowanie profilujące oraz warstwy wzmacniające,

wiążąca i ścieralna),

– budowa rond,

– budowa ekranów akustycznych,

– wyk. poboczy grunt. umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szer. 0,5m,

– remont istniejących i budowę nowych przepustów,

– remont istni. mostów/obiektów inżynierskich w m. Olimpin, Antoniewo i Obórznia oraz kładki dla pieszych,

– bud. kładki dla pieszych po stronie wschodniej istniejących mostu,

– przebudowa i bud. skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, korektą wlotów bocznych oraz nową organizacją ruchu,

– przebudowa i budowa zatok autobusowych,

– przebudowa i budowa chodników, w zakresie wynikającym z bezpiecznego kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi,

– budowę ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego, – wykonanie zjazdów, – ustawienie stalowych barier

ochronnych,

– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

– zabezpieczenie i przebudowa istniejących urządzeń obcych zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli,

– budowę / przebudowę istniejącego oświetlenia,

– budowę/przebudowę systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przydrożne, rowy

melioracji szczegółowej, rowy melioracji podstawowej, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające (osadniki,

separatory), zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne,

– elementy ochrony środowiska

– przejścia dla zwierząt, ogrodzenia ochronno-naprowadzające oraz inne będące wynikiem decyzji środowiskowej,

– wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

– nasadzenia drzew i krzewów, – wyplantowanie terenu i obsianie trawą,

– roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach przyległych

– naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót,

– pełnienie nadzoru autorskiego,

– zapewnienie nadzoru przyrodniczego(herpetolog, ornitolog, entomolog),

– zapewnienie nadzoru saperskiego, – przygotowanie dokumentacji do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót,

– sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,

– pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy na badania ratunkowe. W przypadku

konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych i zapewnienia nadzoru

archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji – zgodnie z pozyskaną opinią konserwatorską,

– zapewnienie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego jak również

konieczność wykonania programu badań archeologicznych poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy

inwestycji,

– wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.

CELE :

Inwestycja poprawi powiązanie regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez 25 i 10/S10). Realizacja projektu w ciągu DW 254 usprawni alternatywne dla drogi krajowej nr 5 połączenie pomiędzy miastem wojewódzkim -Bydgoszczą a Gnieznem i Poznaniem (poprzez DK15). Ponadto realizacja projektu usprawni również komunikację w relacji Bydgoszcz – Łabiszyn – Barcin – Mogilno w tym również ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Barcinie oraz lotniskiem w Bydgoszczy.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę dostępności transportowej drogowej województwa. Usprawni połączenia między co najmniej dwoma miastami regionalnymi tj. pomiędzy Bydgoszczą a Gnieznem i Poznaniem (poprzez DK15). Przyczyni się to do zwiększenia wykorzystania potencjału gospodarczego i turystycznego nie tylko obszaru objętego projektem ale również całego regionu. Ponadto planowane przedsięwzięcie zapewni podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, lepszą funkcjonalność dróg, w szerszej perspektywie udrożnienie lokalnego i

ponadlokalnego układu komunikacyjnego całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zakłada się także poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Celem szczegółowym inwestycji jest zapewnienie obsługi ruchu pojazdów samochodowych, rowerzystów i ruchu pieszych na przedmiotowym odcinku drogi wraz z poprawą bezpieczeństwa i warunków ruchu.

Przedsięwzięcie zapewni znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu. Usprawni system transportowy regionalny i lokalny, co wpłynie także na podniesienie komfortu podróżowania, a także zapewni infrastrukturę, która wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty zlokalizowane na rynku lokalnym. Pośrednio inwestycja spowoduje wzrost poziomu życia mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem projektu oraz wzrost społeczno–gospodarczy, a tym samym poprawę konkurencyjności i wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego.

Inwestycja dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. rezygnacja z budowy tzw. „wysokiegokrawężnika”, nowe oznakowanie ułatwiające komunikację osobom niedowidzącym, oświetlenie.

Ze względu na zagrożenie terminowego zakończenia projektu w perspektywie finansowej 2014-2020, projekt został skierowany do fazowania w świetle motywu 93 oraz zapisów art. 118 i 118a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2022/2039 z dnia 19października 2022 r. (FAST CARE). Głównym czynnikiem wpływającym na zagrożenie terminowego zakończenia projektu jest obecna sytuacja gospodarczo-finansowa zarówno Polski, jak i całej Europy, będąca wynikiem

prowadzonych działań wojennych w Ukrainie. Ponadto trudna sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw jest również rezultatem wprowadzenia na terytorium naszego kraju stanu pandemii związanej z SARS-CoV-2. Powyższe czynniki mają bezpośredni wpływ na wzrost kosztów oraz wydłużenie realizacji inwestycji, co oznacza konieczność wprowadzenia projektu na ścieżkę fazowania i ukończenia inwestycji w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

 Wskaźniki:

W  Fazie I nie zostaną uzyskane wskaźniki. Realizacja wskaźników docelowo odbędzie się w fazie II. Wskaźniki realizacji celów projektu: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich to dla fazy I – 0, dla fazy II – 13,21 km doc.2024 (wartość dla roku bazowego 0 km)

Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej to dla fazy I – 80 kN/oś, dla fazy II – 115 kN/oś doc.2024 (wartość dla rokubazowego 80 kN/oś)

– produktu: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 0 km;

– rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 80 kN/oś.

INWESTYCJE RPO 2014-2020

INWESTYCJE RPO 2014-2020